Spildevand

Vi tilbyder kemi og hjælpestoffer til bl.a. rensningsanlæg, herunder Nutriox og jernklorid samt et stort udvalg af polymerer såsom Zetag og Praestol.

Funktionel kemi og faglig sparring – jernklorid og kalk

Dankalk har mange års erfaring med kemi og hjælpestoffer til vandbehandling, herunder jernklorid, polymer og kalk. Kalk var indgangen til spildevandsbranchen, da kalkens pH-regulerende evne har været kendt i århundreder, og kalken fra Dankalks produktion var ideel til dosering i renseanlæg pga. dens høje reaktivitet. Derfor skabte Dankalk en linje af miljøprodukter.

Polymerer og jernklorid m.m.

Vi kan rådgive om og levere alt fra koagulanter og polymerer til jernklorid, jernsulfat og Nutriox, som kan bruges til bekæmpelse af svovlbrintedannelse.

Mange års erfaring og specalisering

Denne specialisering har ført til forsat produktudvikling, og efter Vandmiljøplanens vedtagelse i maj 1985 var Dankalk den første til at importere jernsulfat specielt til spildevandsrensning. Siden da er mange produkter føjet til porteføljen.

Derfor er Dankalk i dag den specialiserede leverandør til Danmarks kommunale og industrielle renseanlæg.

Bekæmpelse af struvit med zetag og svovlbrinte med nutriox

Slamafvanding

Slambehandling er ofte en kritisk funktion på et anlæg og der kan være store omkostninger forbundet med afskaffelse af slammet. Ofte er der besparelser at hente, ved at vælge den rigtige polymer, som giver det højeste tørstofindhold, ved det mindste forbrug.

Polymerer

Stort sortiment af polymerer

Dankalk K/S forhandler polymerer, såsom Praestol, Zetag og Magnafloc. Det store udvalg af polymerer betyder, at vi har en polymer, der passer til ethvert behov. Den eller de rigtige polymerer findes normalt ved laboratorie- og fuldskalatest. Vi leverer blandt andet polymerer til bundfældning og slamafvanding indenfor kommunalt og industrielt spildevand, kondensat fra røggasrensning og sø-restaurering.

Find den rigtige polymer til din proces

Kontakt os i dag, hvis du ønsker en uforpligtende samtale om de udfordringer, du har i din proces. Vi kommer gerne ud og tester vores produkter. På den måde kan vi finde den bedste kandidat til fuldskalaforsøg og drift, og samtidig kan du få selvsyn for effekten af vores polymerer. Vi kommer også gerne forbi, hvis du allerede anvender en polymer, men gerne vil have undersøgt et alternativt produkt. Det er en god ide at få undersøgt dit polymerbehov med et par års mellemrum, da ændrede forhold i slam, maskineri eller driftsforhold kan have stor indvirkning på den nødvendige polymertype.

Koagulanter

Udfordrende afvandingsopgaver?

Oplever du problemer med at opnå klart rejektvand fra din proces eller har du udfordringer med at binde slam, partikler eller fosfor med polymer alene? Vi kan hjælpe!

Koagulanter er en bred betegnelse for hjælpestoffer, der ændrer overfladeladningen på partikler og derved forbedrer udfældning og slamflokdannelse. Dankalk har en lang række produkter, som jernklorid, polyaluminiumklorid (PAC) og aminer, der kan løse disse udfordringer. Vi har stor erfaring inden for dette felt og kan hjælpe med at finde den rigtige kombination mellem koagulant og polymer.

Svovlbrintebekæmpelse

Svovlbrinte er en stor udfordring i mange spildevandsledninger – både i kommunalt og industrielt spildevand.

Det er en gasart, der selv ved lave koncentrationer lugter grimt. Problemet opdages oftest på grund af den grimme lugt, men det er langt fra det største problem. Gassen er nemlig giftig og kan skabe et farligt arbejdsmiljø. Derudover ødelægger svovlbrinte også metal- og betonkonstruktioner, som f.eks. kloakledninger. Giften kan bekæmpes på forskellige måder, herunder med jernprodukter. Læs mere om det her:

Nutriox

Nitratforbindelse til svovlbrintebekæmpelse

Nutriox er et nitratprodukt, der forebygger svovlbrintedannelse. Andre produkter binder typisk svovlen, men ofte først når svovlen er omdannet til problematiske stoffer som svovlsyre eller svovlbrinte. Derudover påvirker disse produkter ofte pH i spildevandet.

Gasserne dannes typisk i trykledninger, hvor bakterierne i spildevandet ikke har adgang til ilt (anaerobe forhold). Når bakterierne ikke kan anvende ilt, vil de typisk anvende sulfat i stedet. Når bakterierne anvender sulfat til respiration, dannes der svovlbrinte. Bakterierne vil hellere anvende Nutriox end sulfat. Derfor kan man undgå samt bekæmpe svovlbrinte og svovlsyre med Nutriox.

Hvis du ønsker at få testet om det er en god løsning for jer, kan I kontakte os via formlen øverst på denne side eller finde kontaktinformationer på vores konsulenter under fanen Rådgivning.

Jernklorid og Jernsulfat

Jernprodukter til svovlfældning: Jernklorid og -sulfat

I nogle tilfælde kan det betale sig at udføre kemiskfældning af svovlen. I systemer med meget lange opholdstider, hvor nitratdosering ikke kan vedligeholde lave svovlbrinte emissioner, kan det være favorabelt at binde svovlen. Dosering af jern- eller aluminiumprodukter vil typisk påvirke pH mere end nitratprodukter.

Dankalk har flere løsninger til svovlbrintekontrol. Vi hjælper gerne med løsningsforslag og faglig sparring til din specifikke udfordring. Vi har blandt andet erfaring med svovlbrintebekæmpelse i kloakledninger, industrielle anlæg og biogasproduktion. Svovlbrintebekæmpelse er kritisk for medarbejdernes sikkerhed, forholdet til naboer ifht. lugtgener og for vedligeholdelsesomkostninger til mange metal, cement og beton komponenter.

Fældningskemi

Dankalk har fældningskemi til dine behov. Fældningskemi er en bred betegnelse for industrielle produkter til udfældning af partikler og problematiske stoffer. Ofte anvendes disse produkter alene til f.eks. at udfælde fosfor eller i kombination med polymer, for at opnå en forbedret flokdannelse.

Jernklorid

Fosforfældning med jernklorid

Jernklorid er et effektivt fældningsmiddel, der anvendes bredt inden for spildevandsbehandling. Fosfor er et næringsstof, der kan skabe problemer med algevækst i søer og vandløb. Fosfor kan være besværligt at fjerne udelukkende med biologi og der stilles skrappe krav til udledningsværdierne for fosfor. Derfor anvender de fleste kommunale og industrielle anlæg, der har høj belastning af fosfor, kemisk fældning til at overholde de strenge krav.

Dankalk sælger jernklorid med et højt jern-indhold på 13,8%. Med et højt jern-indhold skal der doseres mindre kemi, hvilket kan være en fordel, da fældningskemi ofte påvirker pH-værdien i spildevandet. Kontakt os og lad os finde den rigtige løsning til din proces.

Polyaluminiumklorid (PAC)

Fosforfældning

Polyaluminiumklorid er et effektivt fældningsmiddel, der anvendes bredt inden for spildevandsbehandling, bl.a. til at fælde fosfor. Fosfor er et næringsstof, der kan skabe problemer med algevækst i søer og vandløb. Fosfor kan være besværligt at fjerne udelukkende med biologi og der stilles skrappe krav til udledningsværdierne for fosfor. Derfor anvender de fleste kommunale og industrielle anlæg, der har høj belastning af fosfor, kemisk fældning til at overholde de strenge krav.

Polyaluminiumklorid (PAC) kan have flere fordele i forhold til jernprodukter, da aluminium har en lavere densitet end jern. Det betyder at aluminium, i processer hvor aluminium kan anvendes, vil være mere effektivt pr. kg end jern. Dankalk sælger flere typer PAC med aluminium-indhold op til 9%. PAC har særligt fundet anvendelse i renseanlæg og ved sørestaurering, hvor PAC bruges til at binde fosfor i søens sediment. PAC anvendes også til at bekæmpe trådformede bakterier i biologisk renseanlæg. Kontakt os og lad os finde den rigtige løsning til din proces.

Jernsulfat

Fosforfældning

Jernsulfat er et effektivt fældningsmiddel, der anvendes bredt inden for spildevandsbehandling. Fosfor er et næringsstof, der kan skabe problemer med algevækst i søer og vandløb. Fosfor kan være besværligt at fjerne udelukkende med biologi og der stilles skrappe krav til udledningsværdierne for fosfor. Derfor anvender de fleste kommunale og industrielle anlæg, der har høj belastning af fosfor, kemisk fældning til at overholde de strenge krav.

Jernsulfat er et glimrende produkt til anlæg, som er hårdt belastet med salte. I modsætning til Jernklorid og polyaluminiumklorid, tilføres der nemlig ikke klor. Kontakt os og lad os finde den rigtige løsning til din proces.

Miljøprojekter

Kalk

Kridt skaber nyt liv i søerne

Aggersund-kridtens store renhed og gode opløselighed gør den velegnet til genopretning af livsbetingelserne for planter og dyr i forsurede søer og vandløb. Behovet er voksende og især Norge har gennemført en række projekter, hvor kridten flere steder er blevet spredt over søer fra helikopter. I kraft af den danske kridts høje reaktivitet skal der kun tilføres 1/3 Aggersund-kridt sammenlignet med norsk stenkalk.