DK EN

Produkter til rensningsanlæg

Nedenfor kan du se og læse mere om de produkter dankalk leverer til rensningsanlæg.

Brændt kalk

CaO – Rensningsanlæg

dankalk er i dag den specialiserede leverandør til Danmarks kommunale rensningsanlæg.

Brændt kalk kan i en særlig proces anvendes til hygiejnisering af det færdigbehandlede slam. så det – lugtfri – kan anvendes som en værdifuld gødning.

Totalleverancerne til rensingsanlæg omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.

Tilbage til oversigt
dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumsprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

Danchalk®

CaCO3 – Rensningsanlæg

dankalk udvinder kridt under grundvandspejlet. Dette opslemmes, renses og findeles. På denne måde kan der oparbejde meget fine kridtprodukter med 97-98 % CaCo3 og en partikkelstørelse på under 10 µm.
Danchalk® forører vandets alkalitet og dermed indhold af Ca2+-ioner. Øges alkaliteten ses ofte en forbedring af renseprocesserne på anlægget. pH svingninger undgås, tærringer af beton p.g.a aggressiv CO2 begrænses. Danchalk har desuden en postiv effekt på slammets bundfældings- og slamafvandingegenskaber.

Totalleverancerne til rensingsanlæggene omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.
dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumsprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

Danferroflex 20

Fe(II)So4-7H2O – Rensningsanlæg

Danferroflex 20 fremstilles ved tørring af jernsulfat heptahydrat, hvorved en del af vandet uddrives.

FeSO47H2O + varme -> FeSO4 ->6-7H2O
Jernsulfat heptahydrat + varme

Danferroflex 20 leveres til kommunale renseanlæg for fosforfældning og svovlbrinte på trykledninger

 

Dosatron polymerdosering

dankalk forhandler Dosatron D3 doseringsapparatet til opløsning og dosering af flydende polymer til slamafvanding.

Rensningsanlæg

Dosatron D3 er et unikt vanddrevet doseringsapparat der effektivt og nøjagtigt opløser, aktiverer og doserer emulsionspolymer i koncentrationer fra 0,2 til 2 %.

Installer Dosatron D3 efter en magnetventil til opløsningsvandet som driver pumpen, og anbring en passende modningstank – f.eks. en 50 liters ekspansionsbeholder – efter apparatet, så vil man opleve et effektivt og driftsikkert doseringssystem til slamafvandingen, der samtidig er særdeles økonomisk attraktivt.
dankalks personale har flere års erfaring med Dosatronapparatets anvendelse på dette område.
Vi udlåner gerne en pumpe til en forsøgskørsel.

Krav til sikker drift af Dosatron D3:
Emulsionspolymerer kræver stor energi at opløse. Det sikrer man med Dosatron D3 ved et vandflow til opblanding af emulsionspolymeren mellem 800 l/h og 3m3/h.
Vandtrykket må maks. være 6 bar.

Vi kan henvise til Jenarks hjemmeside. Jenark er importør af Dosatron doseringsapparater, hvor dankalk forhandler Dosatron D3 til opløsning og dosering af polymer.
På Jenarks hjemmeside kan man se en lille film af hvorledes apparatet fungerer.
www.jenark.dk/dosatron.html

 

Flydende danchalk®

CaCO3 – Rensningsanlæg

dankalk udvinder kridt under grundvandspejlet. Dette opslemmes, renses og findeles. På denne måde kan der oparbejde meget fine kridtprodukter med 97-98 % CaCo3 og en partikkelstørelse på under 10 µm.

Flydende Danchalk forøger vandets alkalitet og dermed indhold af Ca2+-ioner. Øges alkaliteten ses ofte en forbedring af renseprocesserne på anlægget. pH svingninger undgås, tærringer af beton p.g.a aggressiv CO2 begrænses. Flydende Danchalk har desuden en postiv effekt på slammets bundfældings- og slamafvandingegenskaber.

Totalleverancerne til rensingsanlæggene omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.
dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumsprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

Flydende jernsulfat

FeSO4 – Rensningsanlæg

Flydende jernsulfat er certificeret iht. Dansk Beton Certificering (certifikat nr. DBC 135 iht. DS 481:1999)

Flydende jernsulfat fremstilles ved opblanding af jernsulfat heptahydrat med vand.

Flydende Jernsulfat leveres til kommunale renseanlæg for fosforfældning og svovlbrinte på trykledninger. Flydende Jernsulfaten anvendes også til at fjerne svovl i gassen på biogasanlæg.

Flydende Jernsulfat anvendes ligeledes til chromfældning i cement og kan desuden anvendes i dyrfoder som jernkilde.

Jernsulfat
dankalk importerer via sin egen havn i Aggersund jernsulfat til rensning af spildevand. Jernsulfatet leveres både i rå og flydende tilstand eller som Danferroflex som indeholder 20% jernsulfat.
Totalleverancerne til rensingsanlæg omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.

dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumsprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

Hydratkalk

a(OH)2 – Rensningsanlæg

Hydratkalk
Hydratkalken leveres til rensningsanlæg til pH-regulering/slamforbedring og alkalinitet (Co2 angreb på beton).

Hydratkalk anvendes også til pH-regulering i drikkevand.

Hydratkalk er Ce-mærket iht. EN 459-1:2001

Totalleverancerne til rensingsanlæggene omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.

dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumsprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

Kontaktperson
Preben Christensen
Orla Jensen

Jernklorid

Fe+3 – Rensningsanlæg

Jernklorid
Fældningsmiddel til vandrensning
Jern-Klorid er en jernklorid-opløsning

Jern-Kloridt tilsættes spildevandet for udfældning af fosfat. Ved anvendelse fremkommer let sedimenterbare jernhydroxider samt hydroxidfosfater.

Fordele ved anvendelse af Jern-Klorid

 • Særligt egnet til binding af svovlbrinte.
 • Bekæmper svovlbrinte lugt i spildevand
 • Egnet som flokkuleringsmiddel ved slamafvanding i kombination med organiske polyelektrolyter og/eller kalk.

Totalleverancerne til rensingsanlæggene omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.
dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumsprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

Jernsulfat

FeSO4,7H2O – Rensningsanlæg

Jernsulfat leveres til kommunale renseanlæg for fosforfældning og svovlbrinte på trykledninger. Jernsulfaten anvendes også til at fjerne svovl i gassen på biogasanlæg.

Jernsulfat anvendes ligeledes til chromfældning i cement og kan desuden anvendes i dyrfoder som jernkilde.

dankalk importerer via sin egen havn i Aggersund jernsulfat til rensning af spildevand. Jernsulfatet leveres både i rå og flydende tilstand eller som Danferroflex som indeholder 20% jernsulfat.

Totalleverancerne til rensingsanlæg omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.
dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumsprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

Vejledende skema for jernsulfat dosering i spildevand

Kulstof - Melasse

Rensningsanlæg

Kulstof anvendes til energioptagelse for bakterierne på rensningsanlæg. Er der for lidt COD tilsættes der kulstof.
Totalleverancerne til rensingsanlæggene omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.

dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumsprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

NUTRIOX® 45 % (Calciumnitrat)

Rensningsanlæg

NUTRIOX® 45 % Calciumnitrat forbygger effektivt dannelse af Svovlbrinte i kloak- og spildevandssystemer, slagteriers destruktionsaffald og diverse tanke til genbrugsvand.

NUTRIOX® 45 % forhindrer dannelse af septiske forhold ved en naturlig biologisk anoxisk proces. Desuden fjerner den allerede dannet Svovlbrinte ved oxidation.
Processen efterlader ingen skadelige rest stoffer.
NUTRIOX® 45 % Calciumnitrat er temperatur stabil og samtidig simpel at opbevare, håndtere og dosere.

Se annonce

Lad dankalk udregne doseringsforslag til dit spilde-, genbrugsvand eller destruktionsaffald.

Polyaluminiumklorid 9 %

Polyaluminiumklorid 9 % – Rensningsanlæg

Fældningsmiddel til vandrensning

Polyaluminiumklorid er en 9 % polyaluminiumklorid-opløsning

Polyaluminiumklorid tilsættes spildevandet for udfældning af fosfat. Ved anvendelse fremkommer let sedimenterbare aluminiumhydroxider samt hydroxidfosfater.

Fordele ved anvendelse af Polyaluminiumklorid 7 eller 9%
Egnet som flokkuleringsmiddel ved slaafvanding i kombination med organiske polyelektrolyter og/ eller kalk.

Mindre slamdannelse sammenlignet med jern (f.eks. jernklorid)

Totalleverancerne til rensingsanlæggene omfatter også melasse som bakterie-næringsstof.
dankalk’s produkter til rensning af spildevand og til forbedring af vandmiljø:

 • Jernklorid
 • Rå jernsulfat
 • Flydende jernsulfat
 • Aluminiumprodukter
 • Brændt kalk
 • Hydratkalk
 • Kulstof
 • Danchalk

Polymer Praestol®

Polymer – Rensningsanlæg

Praestol® polymererne anvendes i både kommunale og industrielle spildevandsanlæg til slamafvanding, fortykning eller bundfældning. Vi lagerfører både flydende og granulerede produkter med forskellige molekylestrukturer, ladningstyper og -værdier.
For at sikre det optimale produktvalg, stiller vi – uden beregning – op til både laboratorie- og driftsforsøg inden vi tilbyder et produkt. Produktvalget er afhængig af flere forhold – så som f.eks.: Slam-/spildevandstype, afvandingsudstyr samt opløsnings- og doseringsmuligheder.

Polymerer med anion ladning

Anvendes typisk til slam/spildevand fra Food industrien, vaskevand fra røggas-scrubbere på affaldsforbrændings-anlæg samt den metalforarbejdende sektor – særligt galvanisører.

Varianterne med anion ladning anvendes ofte sammen med enten Polyaluminiumklorid eller Jernklorid, som vi i øvrigt også forhandler.

Polymerer med kation ladning anvendes især på kommunale renseanlæg. Vi har mange produktvarianter til afvanding af både biologisk og udrådnet slam.

Laboratorie- og driftsforsøg er med til at afgøre hvilket produkt der er det mest optimale valg.

Praestol® type – K134L

Særligt én Praestol® type – K134L – er særdeles velegnet som sedimentationshjælp i forbindelse med højt belastede efterklaringstanke.

De flydende produkter kan typisk leveres i tromler á 120 kg og palletanke á 1000 kg. De granulerede produkter sælges i sække á 25 kg og bigbags á 625 kg.

Vi lagerfører de fleste polymertyper på vort lager i Løgstør.

 

Kontakt os også på telefon 33 68 74 00 eller e-mail dankalk@dankalk.dk.

Skriv til os

Vil du have et uforpligtende tilbud eller bare har et spørgsmål, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig!