Produkter landbrug

Øget kendskab til planternes vækstfaktorer har sammen med specialafgrøder og intensiv dyrkning stillet nye krav til kalktilførsel. Læs mere om bl.a. miljøkalk, jordbbrugskalk og hydratkalk her.

Dankalk & landbrug hører sammen

Da dansk landbrug for mange år siden begyndte at mergle markerne for at nedsætte deres surhedsgrad og give bedre udnyttelse af jordens næringsstoffer, var kalk stort set ensbetydende med kalkholdigt ler. I dag er situationen anderledes. Øget kendskab til planternes vækstfaktorer har sammen med specialafgrøder og intensiv dyrkning stillet nye krav til kalktilførsel. Bliv klogere på jordbrugskalk, miljøkalk, hydratkalk og meget mere her.

Havekalk og jordbrugskalk med miljøkalk

Kalk til landbrugsjorden

Kalk er et multifunktionelt næringsstof.

Landbrugsjorden skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte, kvalitet og jordstruktur, da dyrkningen til stadighed forarmer jordbunden.

Jordens surhedsgrad/kalktilstand kan bestemmes i jordprøver og udtrykkes ved reaktionstallet (Rt). Et for lavt reaktionstal i forhold til jordtypen giver således ikke et optimalt udbytte.

Jordbrugskalk 0-20mm

Jordbrugskalk med høj reaktivitet

Kalken, der brydes ved Dankalk, har en høj reaktivitet. Dette betyder hurtig justering af reaktivitetstallet i jorden og god udnyttelsesgrad. Kridtlaget i jorden ved Dankalk er dannet af milliarder og atter milliarder af mikroskopiske kalkskaller fra bittesmå organismer, kaldet cocolitter, der levede i havet for mange millioner år siden. Det til trods er det en relativt ung kalktype.

Læs mere om kalkens oprindelse

Optimale jordbundsforhold giver større udbytte

Når reaktionstallet holdes ved lige med jævnlige kalkbehandlinger, får planterne de optimale forhold til vækst. Væksten forbedres, da reaktionstallet påvirker planternes rodnetdannelse og optag af essentielle næringsstoffer. Derudover er jordburgskalk i sig selv også et vigtigt næringsstof for planterne.

Få den rette rådgivning

Vi uddanner vores personale i at give vore kunder den bedst mulige rådgivning indenfor de specifikke områder, hvor produkterne og jordburgskalk anvendes. Klik på linket herunder eller besøg fanen Rådgivning for at finde en kompetent rådgiver inden for dit felt.

Læs mere

Om vores kalkværker

Dankalk K/S har foruden kalkarealerne ved Aggersund på ca. 300 ha, også yderligere et kalkbrud som er beliggende i Mjels.

Læs mere

Magnesiumkalk 2,5% & 5%

CaCo3/MgCo3 til Landbrug

Kosteffektiv tilførsel af essentielt næringsstof

Magnesium er et vigtigt næringsstof til planteavl. Magnesiumdepoter i jorden udpines over tid, når markerne dyrkes. For at genopbygge disse depoter skal der løbende tilføres magnesium. Magnesiumkalk er fordelagtig, fordi den kombinerer kalkning og magnesiumtilførsel i én proces, så omkostningerne bliver lavere end ved at tilføre magnesium vha. handelsgødning.

Magnesium kalk 2,5% og 5 % fra Dankalk indeholder en blanding af jordbrugskalk og den magnesiumholdige dolomitkalk.

Magnesiumkalk 2,5% fra Aggersund indeholder 25 Kg. magnesium pr. ton. Der skal 25 Kg. magnesium pr. ha. til at hæve magnesium tallet én enhed.

Multigro

Kombineret kalk- og mineralmix

Multigro er et kalkprodukt, der indeholder kalium, svovl og magnesium.

Velegnet til økologisk landbrug

Calciprill®

Granuleret kalk perfekt til hurtig pH justering og nem at anvende i en almindelig gødningsspreder

En meget højere pH justering bliver opnået ved anvendelse af Calciprill® granuleret kalk. Dette skyldes en højere reaktivitet af de ultrafine partikler, der anvendes i fremstilling af Calciprill® granuleret kalk.

Calciprill® granuleret kalk er ideel for pletvis kalkning af marker, parker og golfbaner.

Hurtigtvirkende granuleret kalk til problemområder.

Fordele ved Calciprill®

 • Kan tilføres ved hjælp af en standard gødningsspreder på et tidspunkt som passer ind i det øvrige markarbejde.
 • Dette eliminerer brugen af eksterne leverandører, og gør spredning mindre afhængig af vejrforholdene.
 • Calciprill® er lavet af mikroniseret pulver, der er granuleret for at gøre det let at anvende på afgrøden uden at producere skyer af støv.
 • Øjeblikkelig pH forbedring opnås med en hurtig respons fra afgrøden.
 • Korrekt og hurtig pH justering giver maksimal udnyttelse af dyre gødninger.
 • Calciprill® er en glimrende kilde til calcium – et vigtigt næringsstof.

Anvendelse

Korrektionsfaktorer er beregnet i henhold til jordtype . Det vil normalt være i intervallet 150-300 kg per hektar.
For vedligeholdelse anvendes 2 kg Calciprill® pr. 1 kg. ammoniumnitrat.

Når kalken i jorden er begrænset så er udbyttet også begrænset!

Kalk er et vigtigt næringsstof for plantevækst. Planterne bruger kalk direkte i deres struktur og som stødpude for andre elementer, som bliver absorberet. Desuden kan planterne bedre udnytte flere af de andre næringsstoffer i jorden, når de får kalk i en straks tilgængelig form.
Tilgængelighed er nøglen til resultat.

Dolomitkalk

CaCo3/MgCo3 – Landbrug

Produktet er en stenkalk, som er knust og fint formalet. Den fine formaling bevirker at spredningen er særdeles vanskelig, derfor foretages der en mekaniske blanding med skrivekridt for at forbedre sprede egenskaberne.
Dolomitkalken anvendes som en magnesiumkilde til planterne.

Dolomitkalk er den billigste magnesiumkilde til landbruget.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Alpine Fin, Jordbrugskalk
 • Magnesiumkalk, Dolomitkalk
 • Havekalk, Foderkridt
 • Flydende danchalk
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Hydratkalk

Dyrevelfærd og hygiejnisering

Dankalk producerer også en række produkter til stald og gyllebeholdere. Miljøkalk til sengebåse hæver dyrevelfærden blandt klovdyr, mens hydratkalk og brændt kalk anvendes til at hygiejnisere gylle.

Miljøkalk til sengebåse

CaCO3 – Miljøkalk til landbrug

Kan du ikke styre celletallet i mælken?
Det kan rettes op med miljøkalk, da du kan halvere celletallet ved at anvende miljøkalk i sengebåsene.

Miljøkalk giver et godt staldmiljø. Dette har vist sig, når klovbeskæreren har været på besøg. Han lægger ingen forbindinger og der er ingen hævede haser.

Miljøkalk giver deusden tørre og mindre glatte gulve, gode klove, færre sygdomme og mærkbart lavere celletal. Som sidegevinst indeholder gyllen mere kalk, og det skulle efter sigende være nemmere at arbejde med.

Hydratkalk

Ca(OH)2 – Landbrug – Hygiejnisering med Hydratkalk

-nedsæt bakteriefloraen i svinestalden (anbefales af danske veterinærer)

Hydratkalk er et gammelt kendt produkt, som har været anvendt til desinfektion igennem flere århundrede. Hydratkalk blev f.eks. anvendt til bekæmpelse af den store kolera epidemi i 1853. Idag bruges Hydratkalk også i forbindelse med desinfektion efter sanering for DT 104.
Hydratkalk fjerner effektiv patogener, såsom salmonella, virus og en del parasitter som bl.a. bændelorm (Taenia).

Det anbefales derfor, at anvende hydratkalk til hygiejnisering i stalden efter grundig rengøring. Der sprøjtes rigelige mængder hydratkalk ned imellem spalterne, således at pH kortvarigt hæves til 11-13 i den mængde gylle, der er tilbage. Vægge og inventar oversprøjtes ligeledes, hvorefter der efterskylles med vand.

Før opblandingen SKAL sikkerhedsdatabladet for Hydratkalk grundigt gennemlæses.

Det anbefales at anvende ca. 30-50 kg Hydratkalk opblandet i 200 l. vand pr. m3 gylle.
Opblanding i vand anbefales altid før brug i stalden. Det er nødvendigt at have god ventilation. Ved hygiejnisering skal det staldafsnit, der behandles være tomt og der må ALDRIG sprøjtes direkte på dyr.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Alpine Fin
 • Jordbrugskalk
 • Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk
 • Havekalk
 • Foderkridt
 • Flydende danchalk
 • Mineralkridt F-12
 • Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin
 • Hydratkal

Hygiejnisering af gylle i gyllebeholder på Minkfarme med hydratkalk

Hydratkalk -det perfekte produkt til hygiejnisering

Hygiejnisering af gylle

Gylle kan hygiejniseres ved at hæve pH til 12. Til “standardgylle”, dvs. gylle med et tørstofindhold på 4 pct. skal iblandes hydratkalk ca. 24 kg. pr. ton ( 1 ton = 1 kubikmeter) for at få pH op på 12. Før der anvendes tilsætning af base (hydratkalk) til at hygiejnisere gyllen, skal man sikre sig at pumper m.m. kan tåle det høje pH.

Hygiejnisering af gylle ved øgning af pH
Mængden af Hydratkalk, som er nødvendig for at bringe gyllens pH op på 12, afhænger af gyllens indhold af tørstof. Som tommelfingerregel skal bruges ca. 24 kg Hydratkalk pr. ton/kubikmeter gylle.

Under praktiske forhold kan den krævede mængde Hydratkalk bestemmes på følgende måde:

 • Afvej ca. 300 gram Hydratkalk i en plastikbeholder – bestem vægten af beholder + Hydratkalk til nærmeste gram.
 • Foretag en grundig omrøring af gyllen i gyldebeholderen.
 • Overfør 10 liter af den omrørte gylle til en spand.
 • Hæld ca. halvdelen af den afvejede mængde Hydratkalk over i spanden.
 • Omrør grundigt i gyllen for at opnå en ensartet blanding.
 • Kontrollér blandingens pH ved hjælp af indikatorpapir.
 • Tilsæt yderligere en smule Hydartkalk til blandingen, hvis indikatorpapirets farve ikke svarer til pH 12. Omrør derefter grundigt og kontrollér igen blandingens pH.
 • Fortsæt som angivet under punkt 7 til blandingens pH er nået op på 12.
 • Vej beholderen inkl. den ubrugte mængde Hydratkalk til nærmeste gram.Fratræk beholderens slutvægt fra begyndelsesvægt.
 • Dividér resultatet med 10 – herved fås den mængde Hydratkalk (kg) der skal anvendes pr. kubikmeter.

Den samlede mængde Hydratkalk, som er nødvendig til hygiejnisering af gyllebeholderens indhold bestemmes på følgende måde:

 • Mål gyllebeholderens indvendige diameter. Angiv resultatet i meter.
 • Mål gyllelagets dybde/tykkelse. Angiv resultatet i meter.
 • Beregn mængden af gylle (kubikmeter) som:(gyllebeholderens diameter) x (gyllebeholderens diameter) x (gyllelagets dybde) x 0,79Beregn den nødvendige mængde Hydratkalk (kg).

Eksempel

Til opnåelse af pH 12 i 10 liter gylle medgår ca. 224 gram Hydratkalk
Gyllebeholderens diameter er 16 meter.
Gyllelagets dybde er 3 meter

Mængden af gylle=16 x 16 x 3 x 0.79=606.72 kubikmeter
Den nødvendige mængde Hydratkalk=606.72 x 22,4=13.590,53 ~ 13.600 kg

Inden hygiejnisering finder sted:

Det er vigtigt at der i mindst 2 timer har været omrørt i gyldebeholderen via en omrører
Har der været smitsomme sygdom og derved bakterier i gyllen hygiejniseres gyllen bedst ved anvendelse af Hydratkalk.

Det er muligt at bryde smittekæden fordi Hydratkalk slår virus og bakterier ihjel når gyllens pH hæves til ca. 12.

Hydratkalk blæses direkte, fra et specialrør somdankalk medbringer, ned under gylleoverfladen. Dette gør at der vil være en begrænset støvudvikling under processen. Hent folder om hygiejnierering: Her

Stampet Kalk

Ca(OH)2 – Landbrug

Stampet Kalk anvendes bla. til kalkning af bygninger indvendig og udvendig. Den er stærkt basisk og virker derfor desinficerende.
Stampet kalk Skal opbevares frostfrit og i original emballage.

dankalk’s produkter til landbruget:

 • Jordbrugskalk, Magnesiumkalk
 • Dolomitkalk, Havekalk
 • Foderkridt, Flydende danchalk®
 • Mineralkridt F-12, Mineralkridt F-10
 • Alpine Fin, Brændt kalk
 • Hydratkalk, Danchalk®

Hvor meget kalk skal der tilføres?

Det gennemsnitlige forbrug af kalk på landbrugsjorden er 600-1200 kg pr. ha. pr. år.
Hvor Rt ligger i det rigtige interval, tilføres der 2 tons jordbrugskalk hvert 4.-6 år til vedligeholdelse.

Hvor Rt er under det tilstræbte niveau, skal jorden opkalkes. En tommelfingerregel er, at der skal tilføres mellem 0,5-1,0 tons kulsur kalk for at øge reaktionstallet med 0,1 enhed. Største mængde på lerjorde og humusjorde.

Hvornår kan der kalkes?

Kalk kan tilføres hele året. Kalk skader ikke voksende afgrøder. Optimalt og mest praktisk er det dog at tilføre kalk efter høst i efteråret eller i det tidlige forår før afgrødeetablering.
Tilfør gerne kalk 2 år før den mest følsomme afgrøde i sædskiftet

Jordbrugskalk, miljøkalk og hydratkalk – Specialprodukter til ind- & udland

I dag tilbyder Dankalk K/S en lang række specialprodukter inden for jordbrugskalk, miljøkalk og hydratkalk; ikke blot til landbruget, men også til golfbaner og græsplæner. Den danske kvalitet er velkendt, og Dankalk eksporterer i stigende grad bl.a. højreaktiv jordbrugskalk.

Dankalk K/S disponerer selv over det skrivekridt, som anvendes til jordbrugskalk, og via privathavnen i Aggersund bliver der importeret bl.a. dolomitkalk, der forædles til Magnesiumkalk.